Total Pageviews

Wednesday, November 21, 2012

Края на съдебната сага мужду БНАПД и TDB

малко предистория :
 Българска национална асоциация по подводна дейност / БНАПД / на свое Общо събрание,провело се на 09.04.2011г в гр.Варна след проведени бурни дебати освободи от ръководните постове,които заемахме мен-Мирослав Славчев и колегите ми Антон Ангелов и Стефан Стефанов. На въпросното събрание ние опитахме както с аргументи,така и с процедурни техники да разубедем колегите ни ,че сме набедени за врагове неоснователно,но съществуваше предварителна нагласа и подготовка да се състои кадрила,в крайна сметка ние напуснахме събранието ,неудовлетворени нито от начина на воденето му,нито от начина на отчитане на гласувалите,нито от законността при провеждането му.
Изчакахме законоустановените срокове от БНАПД да внесат Решенията от ОС в съда и аз ги обжалвах.
Във Варненски Окръжен съд бе заведено гр.дело № 912 /2011 г
На продължилото повече от 4 часа съдебно заседание бяха излушани свидетелсти показания на свидетели,посочени от заинтересованите страни и бяха изгледани видеозаписите ,направени от наши приятели,присъствали на събранието във Варна
В крайна сметка съдът се произнесе със свое решение от 05.01.2012 г,публикувано на сайта на Варненски Окръжен съд,ето линк към решението :
http://213.91.247.58/upload/SAD_AKT/2012/01/06012012/0063d811/912b2511.htm
В резюме,съдът отмени всички решения на въпросното Общо събрание на БНАПД и ги обяви за незаконосъобразни,като с това практически ни възстанови на освободените длъжности.
Междувременно колегите от БНАПД ползваха правото си на  обжалване и съответно обжалваха това  Решение,но и проведоха ново Общо събрание,на което прегласуваха същите решения,като изправиха грешките от първото,като некадърното водене на събранието,необявяване на броя гласевали ЗА ,ПРОТИВ и Въздържали се и много други ужасяващи неща!Мога да кажа,че благодарение на това дело се научиха да провеждат събранията си законосъобразно!
Новото в Решенията на новосъстоялото се събрание бе,че ни и изключиха за неплатен членски внос.Разбирасе бяха забравили да проверят банксовата си сметка,където щяха да установят,че същия е заплатен по банков път  месец преди събранието им.Тук съществува спорната хипотеза за срока на плащането,но както по-нататък ще  прочетете,това следваше да се установи отново в съда.
Междувременно на високоинстанционния  /АПЕЛАТИВЕН / съд по жалбата на БНАПД  по Решението по горецитираното гражданско дело се проведе заседание,на което бяха изслушани доводите на жалбоподателя  и с Решение №  129 / 25.06.2012 г Варненски Апелативен съд препотвърди всички тези на Решението на първоинстанционния съд
линк към Решението :
http://www.appealcourt-varna.org/cp/upload/g-252-2012.htm

След това безспорно и категорично обявяване за незаконосъобразно нашето освобождаване нещата приключиха,но по новопровелото се събрание,на което бяхме изключени с основание "неплатен членски внос" заведохме ново дело,като тоя път освен мен се присъединиха като страни и колегите Антон Ангелов и Стефан Стефанов.
Не знам как щеше да протече това ново дело,знам само ,че нашият членски внос бе платен и щяхме да влезем в нова поредна безумна съдебна сага,докато един ден ми се обади Стефан Стефанов и ми заяви,че не желае да има повече общо с мен,с Асоциация Техникъл Дайвинг България и не желае да участва в това дело повече! Заяви ,че Антон Ангелов е на същото становище!
Тогава просто реших да спра!
Помолих адвокатите ми да пуснат  молба за прекратяване на делото,заплатих всички разноски за това и искам да обявя,че не желая повече да се занимавам с битки!
Опитах да наложа истината и правдата в този красив спорт,но уви.
Съжалявам,че се захванах с това,съжалявам за неудобството,което причиних на някои колеги!
Съжалявам,че повярвах на хората около мен!
Благодаря на верните момчета от Асоциация ТДБ,които са и сега с мен и ме подкрепят и на тях искам да кажа,че тази асоциация е по-силна от всякога защото идеите са красиви и перспективни,само да сме живи и здрави!

Успех на всички,които избраха път ,различен от нашия!Успех и на опонентите ни!
Желая здраве на всички
Миро!

 

Thursday, October 4, 2012

Tuesday, August 21, 2012

видео от потънал кораб "Родина"

следвайте линка :


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vSBdZEqbemQ


Shipwreck ,,Rodina,,

On 19.09.1941g. "Rodina" was sailing loaded with grain from Istanbul to Varna guarded by two Bulgarian mine carriers. In the region of Sozopol against Cape Kolokita ship encounters at two mines and sank. Three people died. 37 people were rescued
DEEP - 40 msw

Monday, July 2, 2012

В отговор на обвиненията ......

В отговор на твърденията,че сме опитали да провалим срещата на самоопределилите се да представляват водолазите нахалници,заявяваме,че това е лъжа!Всъщност на 19.06/а срещата им е била на 20.06/ изпратихме на компетентните институции наше правно становище ,касаещо неща,които убягват на съставителите на новите текстове на Наредба Н7,като например,че дефинират понятието "водолазна дейност" в противоречие с дефиницията ,дадена в Закона за морските пространства...и куп други неща!Понеже си говорели адвокатите ни..да говорят си и нашите печелят делата ,а вашите ги губят защото не сте прави и ако не вярвате на друго,поне вярвайте на съда..това са две инстанции,и то варненски,как не ви е срам да продължавате да манипулирате хората?
И за да не сме голословни и водени от принципа на прозрачност,който ви е непонятен, прилагаме писмото,с нашето правно становище :

"ДО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЯ:
ДО
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С Т А Н О В И Щ Е
на СНЦ „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ”
седалище и адрес на управление: гр. Русе,
бул. „Цар Освободител” №140, бл.2, вх. Б, ет.5,
представлявано от
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

В изпълнение на делегирани от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България правомощия министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на културата и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са подготвили проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./.
В качеството си на председател на управителния съвет и законен представител на горепосоченото сдружение с нестопанска цел, обединяващо водолази и водолазни клубове, за които по силата на изменената и допълнена Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./ ще възникнат задължения и ограничения, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, НАПРАВЕНИ ОТ СНЦ ”БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ” ВАРНА, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ДА МОНОПОЛИЗИРА ВОДОЛАЗНИЯ СПОРТ, ВЪВЕЖДА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ИНСТИТУЦИИТЕ, ЧЕ Е ОВЛАСТЕНА ДА ПРЕДСТВАЛЯВА ВОДОЛАЗНАТА ОБЩНОСТ И НЕ СЪГЛАСУВА СТАНОВИЩЕТО СИ С ОСТАНАЛИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ, КАТО ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО ВИ СЛЕДНОТО НАШЕ СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПОВЕСТЕНИТЕ ПРОМЕНИ:
1.В §2, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се съдържа обяснение на израза „водолазна дейност” – това е всяка дейност под повърхността на водата с военна, стопанска или изследователска цел, при която човек използва дихателно съоръжение за повече от едно вдишване, или която се осъществява от съоръжения, управлявани от разстояние.
Законодателят не определя какво означава изразът „друга подводна дейност”, но в чл.27 и чл.79 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България възлага на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на културата и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да определят реда, по който да се извършва водолазната дейност и всякаква друга подводна дейност с подзаконов нормативен акт.
С §8 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./, с който се изменя §1 от Допълнителните разпоредби „водолазна дейност” е спускане под вода….с цел изпълняване на различни водолазни работи. Понятието „водолазни работи” от своя страна е дефинирано, като са изброени видовете такива в чл.2, ал.2 от действащата Наредба №Н-7 от 12.06.2008г.
С §1, т.1 от проекта е изменен чл.2, ал.1 от Наредбата и тук „водолазната дейност се изпълнява с цел водолазни работи, спорт, туризъм, развлечение, както и с цел обучение и предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност.”
С §1, т.3 от проекта се изменя чл.2, ал.3 от Наредбата като вече конкретно се обяснява какво е „водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечение, както и с цел обучение и предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност.”
С предлаганите изменения в Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./ се разширява обхватът на понятието „водолазна дейност”, така както го дефинира Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и с оглед на това се в Наредбата се установяват редица рестриктивни мерки, които законът не предвижда по отношение на разширения обхват от дейности, представляващи „водолазна дейност” според подзаконовия нормативен акт.
От друга страна чл.37, ал.1 от Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове предвижда, че „Думи или изрази с утвърдено правно значение се използват в един и същи смисъл във всички нормативни актове.”
Множеството нееднакви обяснения на изразът „водолазна дейност” в нормативни актове от различна степен, както и по три различни начина в проекта за изменение и допълнение на Наредбата, създава предпоставки за неясноти и противоречиво тълкуване относно предмета на правна уредба.

2. С §2 от проекта се изменя и допълва чл. 3 от Наредбата, като се установяват абсолютни забрани за извършване на водолазна и друга подводна дейност, конкретизирана в т.2 на ал. 1 на тази разпоредба: „за спорт, туризъм и развлечение, както и с цел обучение и предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност” в няколко хипотези:
- след изменение на чл.3, ал.1, т.2, буква „б” от Наредбата – „в райони с археологически обекти, включително и такива в процес на проучване.”, като е отменена възможността такава дейност да се осъществява при спазване на разрешителния режим, установен в Закона за паметниците на културата и музеите. С предлаганото изменение на Наредбата, което не считаме за общественополезно, се стига до положението с този подзаконов нормативен акт да се забранява извършване на дейност, която нормативен акт от по-висока степен – Закон за паметниците на културата и музеите позволява, разбира се, при спазване на определени предпоставки и процедура по разрешаването й.
Тези промени в Наредбата противоречат на закона и житейската логика – на сушата могат да се посещават археологически обекти, а под вода – НЕ?!
След като закон е санкционирал тази дейност по определен начин, недопустимо е с подзаконов акт да въвежда абсолютна забрана за осъществяването й.
- предлага се създаване на нова буква „г” на чл.3, ал.1, т.2 от Наредбата с цел да се забрани извършването на водолазна и друга подводна дейност в района на потънали военни кораби, с изключение на тези по чл.1 от Конвенцията за опазване на подводното културно наследство. Въпреки изложените мотиви на авторите на проекта, че тази забрана е продиктувана от нуждата от предотвратяване на „нещастни случаи и инциденти с водолази”, считаме че подобна уредба не е обществено оправдана. С оглед постигане целта на закона следва да се изработи схема /карта/и да се обозначи местоположението на потънали военни кораби, за които обосновано се предполага че представляват риск за живота и здравето на водолазите, като забраната се отнася само за тези подводни обекти, а не за всички потънали военни кораби през последните сто години.
За сведение - само един потънал във водите на Египет кораб на име „Тистългорм” за последните пет години е донесъл повече приходи на държавата от пирамидите!
- предлага се създаване на алинея 2 на чл.3 от Наредбата, която ограничава или забранява фотографирането и видеозаснемането на археологически обекти под вода или такива в процес на проучване, като изрично и изчерпателно изброява случаите, в които това се разрешава. Сред така посочените случаи не попадат фото- и видеозаснемането с цел популяризирането на тези археологически обекти като подводна туристическа атракция за нуждите туризма или заснемане на тези обекти от водолаз - ценител на подводното историческо наследство. Считаме, че подобни ограничения не са необходими и общественополезни.

3. С §4 от проекта за изменение и допълнение на наредбата се изменя чл.7, като се установява разрешителен режим при извършване на водолазна дейност/подводна дейност с цел спорт, туризъм, развлечение и обучение. Вменява се задължение на лицата, които я организират, да отправят искане до съответната регионална дирекция „Морска администрация” за разрешение най-късно 2 седмици преди началото на дейността. От своя страна, съответната регионална дирекция „Морска администрация е длъжна да съгласува това искане с още три институции – командира на Военноморските сили, регионална дирекция „Гранична полиция” и Център за подводна археология. Не е предвиден срок за извършване на това съгласуване, както за съответната регионална дирекция „Морска администрация”, така и за останалите предвидени в разпоредбата институции.
В ал.3 на чл.7 от проекта за Наредба се установява задължение за регионалната дирекция „Морска администрация” да изпрати решението си до лицето, отправило искането, както и до останалите три институции, като изпълнението на това задължение не е обвързано със срок, не е предвиден начин на връчване на решението и какви са последиците в случай на липса на произнасяне.
Тази тромава, бюрократична процедура не въвежда ясни и точни правила при осъществяване на изброените видове водолазна дейност/подводна дейност.
Изискването на изменения чл.7, ал.1 от в проекта на Наредбата ще убие водолазната дейност, както на водолазните центрове, които набират сила и количеството на туристи, включително и чуждестранни се увеличава с всяка изминала година, така и гмурканията за спорт и развлечение.
Не е ясно къде изобщо е позволено спортно-туристическо гмуркане!
Всяка от четирите съгласуващи институции може на основание така изменената Наредба да „ограничи” гмурканията в която и да е произволна точка, спортното гмуркане може да се окаже практически изцяло ЗАБРАНЕНО.
Относно двуседмичния срок преди гмуркане за уведомяване на институциите – никой не може да заяви със сигурност местата, където ще се гмурка две седмици по-рано, тъй като времето или плановете му за пребиваване през отпуската се променят, налага се гмуркането да се отложи с няколко дни. Полученото разрешение ще се окаже невалидно.
Водолазните центрове, от своя страна, не могат да предвидят какви какви клиенти ще имат, каква ще бъде квалификацията им, което също е определящо при определяне местата за гмуркане. Начинаещи водолази биват гмуркани от брега, напредналите – от лодка.
Съгласуването на информацията между институциите следва да се извършва бързо, отговорът на искането следва да се получи по телефон или електронна поща, за да не се стигне до абсурдната ситуация – разрешението да се получи две седмици след планираното мероприятие под вода.
Не става ясно защо се ще се правят „Известия до мореплавателите”, ако организаторите на съответната водолазна дейност не са заявили места за гмуркане, които попадат в схемите за разделно движение или фарватерите на пристанищата.
Всичко това силно ще ограничи водолазната дейност във всичките й разновидности и ще даде възможност за превратно упражняване на административна власт.
Хипотезите на извършване на водолазна дейност за спорт и развлечение и такава за туризъм и обучение с цел предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност, трябва да се бъдат разграничават, поради следното:
Организирането на водолазна дейност за туризъм, както и на обучение на водолази, представлява „стопанска дейност”, извършвана от водолазните центрове – търговци по смисъла на Търговския закон, както и от сдружения с нестопанска цел, които я развиват като допълнителна стопанска дейност за постигане на идеалните цели, които са си поставили. Административното регулиране на всякакъв вид стопанска дейност следва да се извършва при спазване на чл.4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗОАРАКСД „Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, СЕ УСТАНОВЯВА САМО СЪС ЗАКОН.
Установяването на разрешителен или уведомителен режим с подзаконов нормативен акт е недопустимо, тъй като предвид гореизложеното, е предмет на законодателна, а не на административна дейност.
С оглед на бъдещо законодателно уреждане на тези отношения – както по отношение на водолазна дейност, която се квалифицира като стопанска, така и за водолазна дейност за спорт и развлечение, предлагаме следното:
Лицата които организират и провеждат изброените видове водолазни дейности, в срок най-късно до 24 часа от започването им, да уведомяват на обявен за целта електронен адрес, съответната регионална дирекция „Морска администрация” за времето, вида дейност и границите на районите, където ще се осъществява.
Уведомяването се смята за направено с постъпването му в посочената информационна система. Уведомяването на обявения електронен адрес на съответната регионална дирекция „Морска администрация” се удостоверява с копие от електронния запис за това.
Съответната регионална дирекция „Морска администрация” незабавно съгласува искането с командира на Военноморските сили, директора на Регионална дирекция „Гранична полиция”, ръководителя на Центъра за подводна археология и следва да обяви решението си на Интернет страницата си преди започване на заявената водолазна дейност. Липсата на изричен мотивиран отказ на регионална дирекция „Морска администрация” до започване на заявената водолазна дейност, се приема за мълчаливо съгласие и разрешаване на дейността.
Считаме, че подобен начин на уредба на обществените отношения, възникнали при и по повод осъществяване на водолазна/подводна дейност във всяка от нейните разновидности няма да създава административни пречки при осъществяването им, ще съдейства за развитието на подводния спорт и туризъм, като се гарантира сигурността и безопасността на водолазите, корабоплаването и опазването на подводното богатство и историческо наследство.

Изразяваме своето съжаление и огорчение, че не сме поканени да изложим своето становище и предложения в създадената междуведомствена работна група във връзка с промените Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./, тъй като при нас членуват десет водолазни клуба, въпреки препоръката на вицепремиера и министър на вътрешните работи – г-н Цветанов, да бъдат призовани всички заинтересовани браншови и неправителствени организации, направена в негово Писмо Изх. № I – 9717/04.04.2012г. до представляваното от мен Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ”.С УВАЖЕНИЕ:


/ Мирослав Славчев – председател на УС на
СНЦ „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ”/

Tuesday, June 26, 2012

БНАПД осъдена и на втора инстанция

Справедливост-2
Видно от Решение № 129 /25.06.2012 на Варненски Апелативен съд, жалбата на Илия Кръстев и компания е приета за неоснователна и е отхвърлена.Втора съдебна инстанция се произнася по неправилността на освобождаването на членове на УС и категорично заявява,че проведеното ОС е НЕЗАКОННО!
Това са хора,които се самообявяват за водачи на водолазната общност.Вижте ги осъдени отново.Да видим какво ще кажат сега глашатайчетата им .
От нас само едно : УУУУУУУУУУУУУУУУУ

Линк към Решението на съда :
http://www.appealcourt-varna.org/cp/upload/g-252-2012.htm
линк към решението на първата инстанция :
http://213.91.247.58/upload/SAD_AKT/2012/01/06012012/0063d811/912b2511.htm

текста на новото Решение :
Р Е Ш Е Н И Е№ 129 /25.06.2012 година, гр.ВарнаВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в открито заседание на шести юни две хиляди и дванадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА

ИВАН ЛЕЩЕВПри участието на секретаря М.Б., сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.гр.д.№ 252 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 от ГПК, във връзка с чл.25 от ЗЮЛНЦ.

Образувано е по въззивна жалба на сдружение с нестопанска цел „Българска национална асоциация по подводна дейност” гр.Варна, наричана по-нататък само „сдружението,” срещу решение № 34/05.01.2012 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 912/2011 година, с което е бил уважен иска на М.П.С. от гр.Русев, член на сдружението и са отменени всички решения на ОС, проведено на 09.04.2011 година. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, иска се отмяната му и отхвърляне на предявения иск, като се присъдят разноските за двете съдебни инстанции.

Насрещната страна М.П.С. е изразил становище за неоснователност на въззивната жалба и моли апелативната инстанция да потвърди обжалваното решение, като му присъди разноските за тази инстанция.

Въззивната жалба е процесуално допустима, а по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка по спора, направил е законосъобразни правни изводи от нея, поради което въззивният съд не намира за необходимо да приповтаря неговите мотиви, а на основание чл.272 от ГПК препраща към тях, като се има предвид и следното:

Решаващият извод на ВОС, че нормата на представителство при провеждането на ОС на сдружението на 09.04.2011 година не е спазена, се споделя изцяло от ВАпС. От една страна, приложеният по делото списък на явилите се лично и представлявани от пълномощник членове на сдружението не е авторизиран от ръководството на събранието, поради което по същество той и не представлява документ в процесуалния смисъл на закона. За да е годно доказателство в посочения смисъл би трябвало списъкът да е подписан от председателя и секретаря на събранието или като неразделна негова част да са приложат самите пълномощни в оригинал. Пълномощните не са приложени и като част на водения на събранието протокол. В случая не е направено нито едното, нито другото. От друга страна, до приключване на първоинстанционното производство, сдружението не е представило като доказателства по делото пълномощните, а е направило доказателствено искане за приемането им едва с въззивната жалба, но това искане апелативната инстанция го е отклонило поради процесуална преклузия. Следователно, само на това основание може да се приеме, че липсват доказателства за законосъобразно формиране на мнозинството при вземане на решенията по целия дневен ред, с което е нарушен чл.29, ал.1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.20, ал.1 от Устава на сдружението. Наред с това обаче, в самия списък са посочени само 26 упълномощители, които имат посочен пълномощник за събранието (а не 27, както е посочил ВОС, тъй-като за едно лице – под № 122 са посочени двама упълномощители- под № 48 и № 97), а не 33, както се твърди в жалбата и в отговора на исковата молба и както е записано в протокола на събранието, тъй-като за седем упълномощители не се съдържат данни в списъка кого са упълномощили. Това са лицата под № № 17,40,41,67,106,116 и 123. Следователно и по тази причина може да се приеме, че при формирането на мнозинството за взетите решения е допуснато нарушение на нормата на представителство - до трима представлявани съгласно чл.18, ал.7 от Устава. Впрочем, този извод на ВОС и на ВАпС се подкрепя категорично и от гласните доказателства по делото - виж протокола от с.з.на 25.11.2011 година на ВОС-л.96 от делото. Например св.Д. заявява, че не е видяла някой да гласува с картонче, на което да пише по-голямо число от 4, а св. Кралев говори за картончета с число 6 и 7.

По изложените съображения следва да се приеме, че въззивната жалба е неоснователна, поради което обжалваното решение следва да се потвърди.

При този изход на делото въззивникът следва да заплати на въззиваемия С. разноски за настоящата инстанция в размер на 400.00 лева възнаграждение за един адвокат.

Водим от горното, ВАпСР Е Ш И :ПОТВЪРЖДАВА решение № 34/05.01.2012 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 912/2011 година.

ОСЪЖДА „Българска национална асоциация по подводна дейност” гр.Варна, булстат № 103515825 да заплати на М.П.С. ***, с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 400.00 (четиристотин) лева възнаграждение за един адвокат.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл.280 от ГПК.

Saturday, June 23, 2012

бай Илия Кръстев

ТОЙ....не знаел за учредяването на ТДБ и промени УС на БНАПД защото не бил лично уведомен за създаването на новата организация.
/на снимката..момент от първия водолазен курс с Паскал Бернабе /2010 г/ в Созопол с настоятелното присъствие на бай Илия!/
На този курс се взе решението за учредяване на ТДБ и представителство на TDI в България,но...бай Илия излъга ОС на БНАПД защото впоследствие се изплаши!


Въпpеки това си го уважаваме!ще го съдим до дупка но си го уважаваме!

Saturday, June 9, 2012

Летен сбор на TDB


В периода 22.07 - 29.07 свикваме сбор на членовете ни с ниво тримикс и адвансед тримикс за някои гмуркания в диапазона 55-70 м,както и за подготовка за предстоящите курсове с Паскал Бернабе. За подробности- на e_mail -ите.Членовете с по-ниски степени също са добре дошли за съпорт водолази!

Председател : /М.С/

Tuesday, May 22, 2012

Наредба 7 пред провал!

От Морска администрация Бургас вече изискват прилагане на някои текстове от невлязлата в сила Наредба 7,позовавайки се на вътрешно-ведомствени разпореждания.Предвид това публикуваме нашата кореспонденция с Областния управител на Област Русе и доскорошен шеф та ГЗ в България,г-н Стефко Бурджиев.

а сега отговора на министър Цветанов :


А сега писмо от командващия флота :

Тези писма ги пазехме като очаквахме т.нар. работна група от представители на водолазни организации да свърши своята работа,но след последните резултати имаме сериозни опасения за провал на водените разговори и очакваме господата преговарящи да преодолеят егото си и заедно да изработим сериозна концепция за отстояване на правата на водолазите в България!

Thursday, May 3, 2012

Започнете обучението си по техническо гмуркане по стандартите на най-бързо развиващата се световна федерация - TDI с насОчаквайте дати за провеждане на курсове по техническо гмуркане за предстоящия сезон!
Ново : !!!
Нашите инструктори вече са сертифицирани и по системата SDI.За обучение по SDI можете да се обърнете към тях ,както и в нашите осем водолазни центъра!

Wednesday, April 18, 2012

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА SCUBAPRO

Водолазни клубове "Под Вода" ООД ,водолазен център "Средец" и водолазен център "Адвенчър" Стар, Созопол организират под егидата на Техникъл Дайвинг България представяне на екипировката на Scubapro.Събитието ще се състой на 12 и 13 Май в
гр.Китен. Ще бъдат осигурени мостри от екипировката, които ще могат да се
пробват в реални условия (регулатори,баластни компесатори, компютри,
технически крила и сухи костюми).
Желаещите ще могат да закупят мострите на изключително атрактивни цени. Ще се
радваме ако се присъедините към нас и Ви очакваме в Китен!

Friday, April 6, 2012

Да почистим морето за един денТДБ се присъединява към инициативата на БТВ "Да почистим България за един ден" и обявява мото на акцията "Да почистим морето за един ден"
Стартираме на 11.05.2012 в залива на град Китен.Инициативата съвпада с откриването на водолазния сезон под егидата на ТДБ и клубовете към асоциацията.
Призоваваме към участие.Апелираме към колегите,които няма присъствят на откриването на сезона в гр.Китен да се включат в района на цялото ни черноморие,р.Дунав и вътрешните морски пътища на Република БЪлгария!
От УС на ТДБ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НАРЕДБА Н 7 Н


На 05.04.2012 г представители на ТДБ разясниха на централните медии част от своето становище по проекта за изменение на Наредба Н7 за водолазната дейност
Аудио запис от пресконференцията можете да чуете на адрес :
http://www.sofia-press.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8

Tuesday, March 27, 2012

Национален мирен протест пред парламента !


В изпълнение на Решение на ОС на СНЦ Асоциация Tehnical Diving Bulgaria призовава българските водолази на общонационален мирен протест които ще се проведе пред Народното събрание, набираме привърженици, протеста е против проекта за изменение на НАРЕДБА № Н-7 ОТ 12 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА И ДРУГА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ”,издадена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта и Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2008г.

Набираме съмишленици,моля подкрепете групата за протеста,която сме организирали във фейсбук!Нека там уточним и датата на протеста!

Monday, March 26, 2012

Джеймс Камерън изплува успешно от Марианската падина в Тихия океан

Нешъонал Джеографик съобщиха да успешното приключване на мисията!
http://news.nationalgeographic.com/news/2012/03/120325-james-cameron-mariana-trench-challenger-deepest-returns-science-sub/?source=link_fb20120324news-deepseasurface

информацията се допълва.........

Sunday, March 25, 2012

Джеймс Камерън започна своето спускане в Марианската падина

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/03/120324-james-cameron-mariana-trench-dive-deepest-science-sub/

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/03/120325-james-cameron-mariana-trench-dive-deepest-science-sub-descent/?source=link_fb20120325news-deepsea-beginsdescentРежисьорът на филмите „Аватар” и „Титаник” Джеймс Камерън който е и екстремен дълбочинен изследовател започна своето спускане към дъното на Марианската падина – най-дълбокото място в Световния океан.

Апаратът, с който се спуска Камерън, вече е направил успешно пробно слизане без човек на борда. Режисьорът планира да прекара 6 часа в Марианската падина, по време на които ще заснеме дъното й в 3D и ще събере ценни образци от скалите и живите същества там.

Приключението на Камерън е уникално, тъй като досега на дъното на падината са се спускали само веднъж. На 23 януари 1960 г. швейцарският учен Жак Пикар и американският лейтенант от ВВС Дон Уолш слизат в мрачните дълбини с батискафа „Триест”. Двамата прекарват на дъното 20 минути.

Смелият режисьор бе заявил, че само чака „морските богове” да му дадат подходящите атмосферни условия, за да извърши спускането. Високият почти 2 метра мъж ще прекара 6 часа прав и приведен в неудобната за него капсула Deepsea Challenger. Експедицията е спонсорирана от канала „Нешънъл Джиографик”. Учените по цял свят се надяват, че 3D снимките, направени от големия режисьор, ще разкрият нови знания за уникалния живот, който съществува в тези екстремни дълбини.
На практика хората не са правили никакви изследвания на тези дълбочини, обяснява Камерън. Самият той отдавна се интересува от морските дълбини. Роден в Канада, Камерън се мести в Калифорния на 17-годишна възраст. Учи физика в колежа “Фюлъртън Джуниър”, преди да се насочи към киното. Две от най-големите му страсти - правенето на филми и гмуркането, се обединяват във филмите “Бездната” и “Титаник”. Сега 57-годишният Камерън ръководи своята 8-а дълбочинна експедиция. Пилотираната подводница е разработвана 7 г. от инженерния му екип.
Режисьорът иска да вземе проби, които ще помогнат за изследвания в областта на биологията, микробиологията, астробиологията, морската геология и геофизиката.
А защо да не се изпрати автоматичен апарат до дъното?
Пилотирането на подводница от разстояние не може никога да замени прякото човешко възприятие за ситуацията на дъното, смята Камерън.
На борда на кораба “Мърмейд сапфайър”, от който ще бъде спусната подводницата, е и ветеранът океанограф Дон Уолш. Той е дошъл като съветник, въпреки че вече е на 80 години. Проектът за изследване на дълбините е в партньорство с “Нешънъл джиографик”. За него работи огромен екип от инженери, изследователи и филмови дейци.
Заключват пилота в защитена камера
Спускането към дъното на Марианската падина е подобно на това да се возиш в претъпкан асансьор, който тръгва от горещата джунгла в тропиците и стига до Северния полюс посред нощ, обяснява екипът на своя сайт в интернет.
Водата, чиято температура на повърхността е като в сауна, ще стане като във фризер. Тъй като слънчевите лъчи не достигат до дъното на океана, със спускането надолу водата постепенно става индигово черна.

На подводницата ще са нужни около 2 часа, за да стигне дъното. По план тя трябва да остане там шест часа. На връщане благодарение на уникалния си дизайн “Дийпсий чалънджър” ще се издигне само за един час със скорост 7 морски възела. Какво планира екипът в деня на голямото спускане? Камерън ще е облечен с тениска от дишаща материя и долнище от противозапалителен костюм. Докато подводницата още е на борда на кораба “Мърмейд сапфайър”, изследователят ще влезе в пилотската камера през люк, който е с диаметър 46 см.

Камерън се упражнявал месеци с йога, за да се научи да свива дългото си тяло за спускането. Също като астронавт той ще лежи по гръб, а краката му ще останат свити през всичките часове на спускането.

Пилотската камера е с формата на сфера и е изработена от стомана с дебелина 6,4 см, за да издържи на огромното налягане на водата.

Цялата камера е тествана 2 пъти в Университета на Пенсилвания за налягане от 1138 бара. Тя преминала и двата теста. След като му подаде всички уреди за управление, екипът ще заключи отвън 190-килограмовия люк на сферата. Следва най-опасната част от операцията, при която кран издига подводницата и я пуска във водата. След това прикрепените въздушни възглавници обръщат кораба във вертикално положение. Когато Камерън даде сигнал, гмуркачи ще освободят възглавниците и подводницата ще тръгне надолу към дъното. Ще се движи с около 5 възела, което прави по 150 м на минута. (24часа)

Подводницата каца плавно, движи се долу като кола

Камерън ще поддържа връзка с екипа си с помощта на акустичен модем, който променя честотата на гласа му и изпраща нагоре мощни звукови сигнали, които ще се чуват от километри. Ако обаче сигналът стане много тих, изследователят ще премине към текстови съобщения.

Когато подводницата е на 120 м от дъното, Камерън ще получи сигнал, че електрониката го е засякла. Тогава той може да забави хода на машината, като освободи стоманени тежести. Очаква се подводницата да “кацне” меко. Тогава Камерън ще изпрати съобщение “На дъното”.

С помощта на джойстикове той ще насочи 12-тонната подводница в хоризонтално положение и ще започне да изследва дъното. В бездната е пълна тъмнина, но Камерън ще си свети с 2-метров панел от лампи с LED технология. Предполага се, че режисьорът ще вижда на около 30 метра. Освен големия екран пред себе си той ще наблюдава на по-малки екрани какво показват останалите камери, монтирани на подводницата. Ще събира проби и живи организми от дъното с помощта на хидравлична ръка.

След 6 часа на дъното, колкото издържат батериите на борда, Камерън трябва да изхвърли повече от 450 кг железен баласт. В горната част на подводницата е поставена синтетична пяна, която мигновено ще олекоти съда. Освободена от силата на гравитацията, подводницата ще тръгне нагоре. Движението на съда ще се регулира от стабилизатор, който прилича на крило на самолет.

Излизането на повърхността според Камерън е най-опасният момент в целия експеримент. Вероятно ще е вечер и навигационните системи трябва да помогнат на двата чакащи наблизо кораба да намерят бързо подводницата, тъй като Камерън е заключен в нея. После пак с кран тя ще бъде вдигната на палубата.

Ето някои данни за подводницата:

- При спускане и издигане ще се върти плавно, така че да не се отклонява от курса.

- Също като колите тя е екипирана с круиз контрол, така че пилотът ще може да насочва съда във всяка посока.

- Водните изпарения от дъха на пилота и потта му кондензират по металните повърхности и после се събират на едно място, където се засмукват в торбичка. При спешна нужда пилотът може да пие оттам.

- По време на спускането ще работят повече от 180 системи.

- Батериите са направени от хиляди литиево-йонни клетки.

- Подводницата е снабдена с 1500 външни електронни системи, които са направени специално за нея.

- Всички камери са сглобени от самия екип от начало до край
/..по материали от печата../

Желаем му успех!!!

Tuesday, March 6, 2012

Становището на правителството по темата за барокамера в района на южното ни черноморие

Предоставяме на вниманието Ви становището на правителството по темата.Отговор на Министъра на Здравеопазването д-р Константинов.
Благодарим на народният представител от ПП Атака ,г-н Л.Владимиров за проявената съпричастност към проблема!
ето извадка от стенограмата :
"...ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате.
Да благодарим на министър Игнатов за участието в парламентарния контрол и да преминем към въпросите към министър Константинов – министър на здравеопазването.
Той ще отговори, първо, на въпрос от народния представител Любомир Владимиров относно нуждата от поставяне на барокамера в района на Южното Черноморие за превенция на случаи с фатален изход при леководолазите.
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин министър, през последните години се увеличи обемът и разнообразието на водолазните дейности по българското Черноморие. По сведение на заети в бранша към момента, бройката на водолазите – любители и професионалисти в България, наброява няколко хиляди души.
През курортния сезон се активират дейностите във водолазните центрове за учебни, спортно-технически и развлекателни водолазни спускания, а през останалата част на годината се провеждат курсове за обучение на леководолази. Всичко това крие рискове от така наречената декомпресионна болест. Единственият известен на науката метод за лечение е прилагането на лечебна рекомпресия в барокамери. До този момент всички заболели от декомпресионната болест са транспортирани в гр. Варна, където в барокамерни комплекси се оказва специализирана медицинска помощ. Забавянето на лечението при транспортиране намалява нейната ефективност и довежда до трайни усложнения, много често с фатален край. В барокамерните комплекси чрез хипербарна оксигенация се лекуват и множество други заболявания, които са познати на науката.
Липсата на барокамера по Южното Черноморие е причина за честите случаи с фатален край при водолази. През 2008 г. има два смъртни случая, дължащи се на забавяне във времето за оказване на медицинска помощ и забавяне при транспорта на пострадалите между Бургас и Варна, което особено в туристическия сезон, предвид трафика става трудно, а транспортирането с хеликоптер при тази форма на заболяване е недопустимо, предвид спецификата му.
През 2009 г. при аналогичен случай се стига до трайно увреждане на крайниците на български водолаз. Евентуалното инсталиране на барокамера по Южното Черноморие, например болницата в Бургас, може да бъде единствено полезно за водолазните нужди.
По света и в държавите, където се практикува водолазен туризъм, има изградени отлични барокамерни комплекси, покриващи изцяло територията на съответния крайморски регион, а международните застрахователни компании имат изисквания за водолазния туризъм и налагат задължително наличие на барокамерен комплекс в близост до местата за практикуване на водолазен спорт. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
В тази връзка, моля да ми отговорите: възможно ли е Министерството на здравеопазването да осигури барокамера в региона на Южното Черноморие, която не само да осигурява специализирана медицинска помощ, да спасява човешки животи и съдби, но и да помогне за развитието на водолазния туризъм в България? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители, господин Владимиров! Във връзка с полученото в Министерството на здравеопазването писмо относно закупуване от Министерството на здравеопазването и поставяне на барокамера в района на Южното Черноморие за превенция на случаи с фатален изход при водолазите Ви информирам следното. От направените проучвания чрез интернет и други източници се установи, че стойността на една 8-местна барокамера с монтажни системи и работа за сигурност е около 580 хил. евро, а 12-местната е около 620 хил. евро, като във втората сума не е включвана стойността на компресора, която е между 30 и 50 хил. евро. Към тези разходи трябва да се добавят и разходите за изграждане на отделна постройка или приспособяване на специално помещение в болницата. Това изискване за отделна постройка се налага от факта, че съоръжението подлежи на надзор като съд под налягане, съгласно Наредба за устройството, безопасността, експлоатацията и техническия надзор на съоръжения под налягане. Освен капиталовите разходи трябва да се имат предвид и тези, свързани с бъдещата поддръжка на съоръжението, за заплати на медицински и технически персонал. Ориентировъчната стойност в България на една лечебна декомпресия на пострадал водолаз е около 500 лв.
Предвид това, че основното използване на барокамерата ще бъде през активния туристически сезон, става ясно, че съоръжението няма да се натоварва пълноценно през цялата година. Това поставя под въпрос икономическата целесъобразност за закупуването й от страна на министерството.
Считам, че поставянето на барокамера в гр. Бургас би могло да се реши чрез пълноценно използване механизмите на публично- частно партньорство с участие на туристически фирми и хотели, предлагащи в списъка на услугата си дайвинг, тъй като това безспорно е много важно за нашия туризъм – да се развива подобен спорт. Би било редно, според мен, да проявят инициативност и фирмите, които предлагат и развиват тази услуга и в такъв случай може да намерят естествено партньорство в лицето на Министерството на здравеопазването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ (Атака): Благодаря за отговора, министър Константинов.
В България се говори за развитието на туризма сигурно от 20 години – за едно ново начало в развитието на туризма. Защо леководолазният спорт да не е това начало, което ние наистина може да развием в България? Отделен въпрос е, че обучението на леководолази става не само през летния сезон, но и през другите месеци.
При моите срещи с Асоциацията „Техникъл Дайвинг България” бяха разгледани доста от тези наболели въпроси. Беше дадена идеята: защо не се използват барокамерите от старите военни поделения по Черноморието? Така стоят тези барокамери и не се използват. Отделно в България е наболял проблемът, че няма специалисти в областта на медицината, която обхваща лечението в барокамерни комплекси.
Инициативата, която може да дойде от вашето министерство, би помогнала за едно публично частно партньорство между държавата и фирми специализирани в обучението на леко и тежководолази. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате...."

линк към стенограмата :
http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ID/2615

видео от заседанието:
http://www.parliament.bg/tv/?archive=1&lng=1/ID/150

във втората част на контрола на 2:27 започва питането

тъжно,но..

Tuesday, February 21, 2012

Обява за свикване на редовно годишно Общо събрание на СНЦ „Асоциация Техникъл Дайвинг България”

В изпълнение на Решение на УС на СНЦ „Асоциация Техникъл Дайвинг България”, прието на заседание на 21.02.2012 г. за свикване и провеждане на редовно общо събрание на асоциацията, обявявам следната
П О К А Н А
УС на СНЦ „Асоциация Техникъл Дайвинг България” на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.10, ал.5 от Устава на СНЦ„Асоциация Техникъл Дайвинг България” , свиква редовно годишно Общо събрание ,което ще се проведе на 24.03.2012г. в гр.Русе, в 14 часа,на адреса на управление на СНЦ„Асоциация Техникъл Дайвинг България”: бул „Цар Освободител” №140, бл 2, вх Б, при следния дневен ред :

1.Отчет на Председателя на УС
2.Приемане на нови членове
3.Отчети на членовете на УС по направления
4.Промени в Устава както следва :
4.1 Изменение в Чл 14 от Устава на асоциацията
4.2 Привеждане на състава на УС в съответствие с Устава на асоциацията
5.Анализ на регионалните структури и клубове
6.Утвърждаване План-програма за дейностите през 2012 г по направления
7.Отношения с други местни водолазни организаций
8.Асоциирано членство и представителство на други водолазни федераций и организаций
9.Разни

Председател на УС на СНЦ „Асоциация Техникъл Дайвинг България” :

М.Славчев
21.02.2012 г

Saturday, February 4, 2012

14 та годишна конференция по техническо гмуркане -Братислава

На 04.02 и 05.02 в Братислава се провежда 14 -тата годишна конференция по техникъл дайвинг

Подробности може да прочетете на сайта :

http://www.techmeeting.eu/index_en.html

Thursday, January 19, 2012

филмът на Паскал Бернабе - "330 м под водата",


качвам го с изричното съгласие на г-н Бернабе!
премиерата бе на 18.01.2012 г
ето директен линк към филма :

http://midi-pyrenees.france3.fr/documentaires/index.php?page=article&numsite=5891&id_rubrique=5951&id_article=17210

Tuesday, January 17, 2012

Том Щайнер се маха от Дахаб и от Египет

Официално съобщение на Дахаб Дайвърс Техникал и Том Щайнер :

Скъпи приятели, ние официално напускаме Египет в края на февруари. Купихме водолазен център на остров Гозо. Това е добро място за техническо гмуркане с възможности много нови места, да бъдат открити :-)
Нашият нов сайт ще бъде следният: www.gozotechnicaldiving.com и www.gozodiving.com .Тече процес сайтовете да бъдат напълно обновени до края на февруари, Надявам се да ви видя там за някои предизвикателни спускания, експедиции или курсове. (Потънали съдове, дълбочини и пещери)
Имейл адресът е: tom@gozotechnicaldiving.com

Monday, January 16, 2012

Справедливост!

Видно от Решение, публикувано на сайта на Варненски окръжен съд :
http://213.91.247.58/upload/SAD_AKT/2012/01/06012012/0063d811/912b2511.htm,
проведеното Общо събрание на Българската национална асоциация по подводна дейност /БНАПД/ на 09.04.2011г. се е състояло в нарушение на закона и устава на БНАПД, по-конкретно при неспазване нормата на представителство – чл.28, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел връзка с чл.18, ал.7 от Устава на БНАПД, която визира, че „Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание…”.
До този единствено възможен, правилен и обоснован извод, Варненски окръжен съд достигна след две съдебни заседания, в които на БНАПД многократно бе дадена възможност да защити позицията си за законност на проведеното на 09.04.2011г. Общо събрание и на приетите на същото това събрание решения.
БНАПД представи многобройни писмени доказателства, част от които съдът призна за документи с невярно съдържание, след като бяха оспорени по установения ред. В продължило четири часа съдебно заседание бяха изслушани четирима свидетели и прегледани видеозаписи от Общото събрание, в резултат на което на съда и на всички присъстващи в залата стана безпощадно ясно, че цялата развила се на това събрание „отчетно-изборна” дейност на БНАПД е манипулирана и незаконна.
Тъй като с горепосоченото решение Варненски окръжен съд отменя като незаконни всички приети решения на Общо събрание на БНАПД от 09.04.2011г., дейността на асоциацията и на Управителния съвет в новия му състав в изпълнение на тези решения е също нелегитимна.
Кой позволи решенията на това Общо събрание на БНАПД да се вземат от представители нередовни пълномощни, с гласовете на т.нар.”мъртви души” и в името на каква кауза?
Кой следва да носи моралната и юридическа отговорност за това? Ако изборът в ръководни органи на която и да е организация е преди всичко израз на доверие, НА КОГО СМЕ ВЯРВАЛИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ВЯРВАМЕ? С подобни непочтени средства ли се отстоява идеята за развитие на подводния спорт в национален мащаб?
Цялата отчетна дейност на БНАПД за 2010г. и дейност в изпълнение на отменените от съда решения на Общо събрание от 09.04.2011г. следва да бъде наново извършена при точно спазване на закона и устава на БНАПД.

Ето и диспозитива на Решението на съда :

Водим от гореизложеното съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решения, приети на редовно общо събрание от 09.04.2011 г. на СНЦ "Българска национална асоциация по подводна дейност" БУЛСТАТ 103515825, седалище и адрес на управление: гр. Варна, Район Одесос, бул. "Сливница" № 2, Фестивален и конгресен център, представлявано от И.П.Р. и И.К.К. - заедно и поотделно, както следва:

1. Приема отчетите на УС, контролно-ревизионна комисия и атестационна комисия.

2. Освобождава М.С. - като член на УС, С.К. - като член на УС, А.А. като председател на контролно-ревизионна комисия с посочени мотиви за това.

3. Приема насоки за работата на БНАПД през 2011 г., като възлага на новия УС да конкретизира задачите и да определи отговорниците за изпълнението им.

4. Попълва УС на БНАПД и контролно-ревизионната комисия на БНАПД със следните членове: Явор Паунов и Симеон Гатев за членове на УС, Оксана Крумова - за председател на контролно-ревизионната комисия.

5. Приема насоки за развитие на БНАПД, като определя приоритетни задачи, подробно изброени в решението, по иска на М.П.С. ЕГН **********,*** чрез адв. И.И. ***, ст. 3, на основание чл. 25, ал. 4 вр. ал. 6 ЗЮЛНЦ.

ОСЪЖДА СНЦ "Българска национална асоциация по подводна дейност" БУЛСТАТ 103515825, седалище и адрес на управление: гр. Варна, Район Одесос, бул. "Сливница" № 2, Фестивален и конгресен център, представлявано от И.П.Р. и И.К.К. - заедно и поотделно да заплати на М.П.С. с. ЕГН, с. а. сумата 280 (двеста и осемдесет) лв., представляваща сторените съдебни и деловодни разноски, от които 200 лв. адвокатско възнаграждение и 80 лв. държавна такса, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването на преписи на страните пред ВАпС.ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:


Ние, като редовни членове на БНАПД считаме,че случилите се събития лепват позорно петно на Българска Национална Асоциация по Подводна Дейност и настояваме за свикване на извънредно ОС на БНАПД и НЕЗАБАВНА ОСТАВКА на цялото ръководство на асоциацията.

Нещо повече-ние така или иначе не желаем да имаме общо с подобна мерзост и ще си подадем сами оставките от Ръководните органи на БНАПД на извънредното Общо събрание, в случай, че такова бъде свикано. Бихме се върнали обратно в Ръководството само ако се смени сегашното дискредитирано такова и тази организация стане демократична, прозрачна и отворена за новостите в любимия ни спорт .
А сега просто ще съблюдаваме спазването на Законите и на Устава в името на правдата и справедливостта!