Total Pageviews

Monday, July 2, 2012

В отговор на обвиненията ......

В отговор на твърденията,че сме опитали да провалим срещата на самоопределилите се да представляват водолазите нахалници,заявяваме,че това е лъжа!Всъщност на 19.06/а срещата им е била на 20.06/ изпратихме на компетентните институции наше правно становище ,касаещо неща,които убягват на съставителите на новите текстове на Наредба Н7,като например,че дефинират понятието "водолазна дейност" в противоречие с дефиницията ,дадена в Закона за морските пространства...и куп други неща!Понеже си говорели адвокатите ни..да говорят си и нашите печелят делата ,а вашите ги губят защото не сте прави и ако не вярвате на друго,поне вярвайте на съда..това са две инстанции,и то варненски,как не ви е срам да продължавате да манипулирате хората?
И за да не сме голословни и водени от принципа на прозрачност,който ви е непонятен, прилагаме писмото,с нашето правно становище :

"ДО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЯ:
ДО
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С Т А Н О В И Щ Е
на СНЦ „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ”
седалище и адрес на управление: гр. Русе,
бул. „Цар Освободител” №140, бл.2, вх. Б, ет.5,
представлявано от
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

В изпълнение на делегирани от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България правомощия министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на културата и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са подготвили проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./.
В качеството си на председател на управителния съвет и законен представител на горепосоченото сдружение с нестопанска цел, обединяващо водолази и водолазни клубове, за които по силата на изменената и допълнена Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./ ще възникнат задължения и ограничения, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, НАПРАВЕНИ ОТ СНЦ ”БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ” ВАРНА, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ДА МОНОПОЛИЗИРА ВОДОЛАЗНИЯ СПОРТ, ВЪВЕЖДА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ИНСТИТУЦИИТЕ, ЧЕ Е ОВЛАСТЕНА ДА ПРЕДСТВАЛЯВА ВОДОЛАЗНАТА ОБЩНОСТ И НЕ СЪГЛАСУВА СТАНОВИЩЕТО СИ С ОСТАНАЛИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ, КАТО ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО ВИ СЛЕДНОТО НАШЕ СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПОВЕСТЕНИТЕ ПРОМЕНИ:
1.В §2, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се съдържа обяснение на израза „водолазна дейност” – това е всяка дейност под повърхността на водата с военна, стопанска или изследователска цел, при която човек използва дихателно съоръжение за повече от едно вдишване, или която се осъществява от съоръжения, управлявани от разстояние.
Законодателят не определя какво означава изразът „друга подводна дейност”, но в чл.27 и чл.79 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България възлага на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на културата и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да определят реда, по който да се извършва водолазната дейност и всякаква друга подводна дейност с подзаконов нормативен акт.
С §8 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./, с който се изменя §1 от Допълнителните разпоредби „водолазна дейност” е спускане под вода….с цел изпълняване на различни водолазни работи. Понятието „водолазни работи” от своя страна е дефинирано, като са изброени видовете такива в чл.2, ал.2 от действащата Наредба №Н-7 от 12.06.2008г.
С §1, т.1 от проекта е изменен чл.2, ал.1 от Наредбата и тук „водолазната дейност се изпълнява с цел водолазни работи, спорт, туризъм, развлечение, както и с цел обучение и предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност.”
С §1, т.3 от проекта се изменя чл.2, ал.3 от Наредбата като вече конкретно се обяснява какво е „водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечение, както и с цел обучение и предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност.”
С предлаганите изменения в Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./ се разширява обхватът на понятието „водолазна дейност”, така както го дефинира Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и с оглед на това се в Наредбата се установяват редица рестриктивни мерки, които законът не предвижда по отношение на разширения обхват от дейности, представляващи „водолазна дейност” според подзаконовия нормативен акт.
От друга страна чл.37, ал.1 от Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове предвижда, че „Думи или изрази с утвърдено правно значение се използват в един и същи смисъл във всички нормативни актове.”
Множеството нееднакви обяснения на изразът „водолазна дейност” в нормативни актове от различна степен, както и по три различни начина в проекта за изменение и допълнение на Наредбата, създава предпоставки за неясноти и противоречиво тълкуване относно предмета на правна уредба.

2. С §2 от проекта се изменя и допълва чл. 3 от Наредбата, като се установяват абсолютни забрани за извършване на водолазна и друга подводна дейност, конкретизирана в т.2 на ал. 1 на тази разпоредба: „за спорт, туризъм и развлечение, както и с цел обучение и предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност” в няколко хипотези:
- след изменение на чл.3, ал.1, т.2, буква „б” от Наредбата – „в райони с археологически обекти, включително и такива в процес на проучване.”, като е отменена възможността такава дейност да се осъществява при спазване на разрешителния режим, установен в Закона за паметниците на културата и музеите. С предлаганото изменение на Наредбата, което не считаме за общественополезно, се стига до положението с този подзаконов нормативен акт да се забранява извършване на дейност, която нормативен акт от по-висока степен – Закон за паметниците на културата и музеите позволява, разбира се, при спазване на определени предпоставки и процедура по разрешаването й.
Тези промени в Наредбата противоречат на закона и житейската логика – на сушата могат да се посещават археологически обекти, а под вода – НЕ?!
След като закон е санкционирал тази дейност по определен начин, недопустимо е с подзаконов акт да въвежда абсолютна забрана за осъществяването й.
- предлага се създаване на нова буква „г” на чл.3, ал.1, т.2 от Наредбата с цел да се забрани извършването на водолазна и друга подводна дейност в района на потънали военни кораби, с изключение на тези по чл.1 от Конвенцията за опазване на подводното културно наследство. Въпреки изложените мотиви на авторите на проекта, че тази забрана е продиктувана от нуждата от предотвратяване на „нещастни случаи и инциденти с водолази”, считаме че подобна уредба не е обществено оправдана. С оглед постигане целта на закона следва да се изработи схема /карта/и да се обозначи местоположението на потънали военни кораби, за които обосновано се предполага че представляват риск за живота и здравето на водолазите, като забраната се отнася само за тези подводни обекти, а не за всички потънали военни кораби през последните сто години.
За сведение - само един потънал във водите на Египет кораб на име „Тистългорм” за последните пет години е донесъл повече приходи на държавата от пирамидите!
- предлага се създаване на алинея 2 на чл.3 от Наредбата, която ограничава или забранява фотографирането и видеозаснемането на археологически обекти под вода или такива в процес на проучване, като изрично и изчерпателно изброява случаите, в които това се разрешава. Сред така посочените случаи не попадат фото- и видеозаснемането с цел популяризирането на тези археологически обекти като подводна туристическа атракция за нуждите туризма или заснемане на тези обекти от водолаз - ценител на подводното историческо наследство. Считаме, че подобни ограничения не са необходими и общественополезни.

3. С §4 от проекта за изменение и допълнение на наредбата се изменя чл.7, като се установява разрешителен режим при извършване на водолазна дейност/подводна дейност с цел спорт, туризъм, развлечение и обучение. Вменява се задължение на лицата, които я организират, да отправят искане до съответната регионална дирекция „Морска администрация” за разрешение най-късно 2 седмици преди началото на дейността. От своя страна, съответната регионална дирекция „Морска администрация е длъжна да съгласува това искане с още три институции – командира на Военноморските сили, регионална дирекция „Гранична полиция” и Център за подводна археология. Не е предвиден срок за извършване на това съгласуване, както за съответната регионална дирекция „Морска администрация”, така и за останалите предвидени в разпоредбата институции.
В ал.3 на чл.7 от проекта за Наредба се установява задължение за регионалната дирекция „Морска администрация” да изпрати решението си до лицето, отправило искането, както и до останалите три институции, като изпълнението на това задължение не е обвързано със срок, не е предвиден начин на връчване на решението и какви са последиците в случай на липса на произнасяне.
Тази тромава, бюрократична процедура не въвежда ясни и точни правила при осъществяване на изброените видове водолазна дейност/подводна дейност.
Изискването на изменения чл.7, ал.1 от в проекта на Наредбата ще убие водолазната дейност, както на водолазните центрове, които набират сила и количеството на туристи, включително и чуждестранни се увеличава с всяка изминала година, така и гмурканията за спорт и развлечение.
Не е ясно къде изобщо е позволено спортно-туристическо гмуркане!
Всяка от четирите съгласуващи институции може на основание така изменената Наредба да „ограничи” гмурканията в която и да е произволна точка, спортното гмуркане може да се окаже практически изцяло ЗАБРАНЕНО.
Относно двуседмичния срок преди гмуркане за уведомяване на институциите – никой не може да заяви със сигурност местата, където ще се гмурка две седмици по-рано, тъй като времето или плановете му за пребиваване през отпуската се променят, налага се гмуркането да се отложи с няколко дни. Полученото разрешение ще се окаже невалидно.
Водолазните центрове, от своя страна, не могат да предвидят какви какви клиенти ще имат, каква ще бъде квалификацията им, което също е определящо при определяне местата за гмуркане. Начинаещи водолази биват гмуркани от брега, напредналите – от лодка.
Съгласуването на информацията между институциите следва да се извършва бързо, отговорът на искането следва да се получи по телефон или електронна поща, за да не се стигне до абсурдната ситуация – разрешението да се получи две седмици след планираното мероприятие под вода.
Не става ясно защо се ще се правят „Известия до мореплавателите”, ако организаторите на съответната водолазна дейност не са заявили места за гмуркане, които попадат в схемите за разделно движение или фарватерите на пристанищата.
Всичко това силно ще ограничи водолазната дейност във всичките й разновидности и ще даде възможност за превратно упражняване на административна власт.
Хипотезите на извършване на водолазна дейност за спорт и развлечение и такава за туризъм и обучение с цел предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност, трябва да се бъдат разграничават, поради следното:
Организирането на водолазна дейност за туризъм, както и на обучение на водолази, представлява „стопанска дейност”, извършвана от водолазните центрове – търговци по смисъла на Търговския закон, както и от сдружения с нестопанска цел, които я развиват като допълнителна стопанска дейност за постигане на идеалните цели, които са си поставили. Административното регулиране на всякакъв вид стопанска дейност следва да се извършва при спазване на чл.4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗОАРАКСД „Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, СЕ УСТАНОВЯВА САМО СЪС ЗАКОН.
Установяването на разрешителен или уведомителен режим с подзаконов нормативен акт е недопустимо, тъй като предвид гореизложеното, е предмет на законодателна, а не на административна дейност.
С оглед на бъдещо законодателно уреждане на тези отношения – както по отношение на водолазна дейност, която се квалифицира като стопанска, така и за водолазна дейност за спорт и развлечение, предлагаме следното:
Лицата които организират и провеждат изброените видове водолазни дейности, в срок най-късно до 24 часа от започването им, да уведомяват на обявен за целта електронен адрес, съответната регионална дирекция „Морска администрация” за времето, вида дейност и границите на районите, където ще се осъществява.
Уведомяването се смята за направено с постъпването му в посочената информационна система. Уведомяването на обявения електронен адрес на съответната регионална дирекция „Морска администрация” се удостоверява с копие от електронния запис за това.
Съответната регионална дирекция „Морска администрация” незабавно съгласува искането с командира на Военноморските сили, директора на Регионална дирекция „Гранична полиция”, ръководителя на Центъра за подводна археология и следва да обяви решението си на Интернет страницата си преди започване на заявената водолазна дейност. Липсата на изричен мотивиран отказ на регионална дирекция „Морска администрация” до започване на заявената водолазна дейност, се приема за мълчаливо съгласие и разрешаване на дейността.
Считаме, че подобен начин на уредба на обществените отношения, възникнали при и по повод осъществяване на водолазна/подводна дейност във всяка от нейните разновидности няма да създава административни пречки при осъществяването им, ще съдейства за развитието на подводния спорт и туризъм, като се гарантира сигурността и безопасността на водолазите, корабоплаването и опазването на подводното богатство и историческо наследство.

Изразяваме своето съжаление и огорчение, че не сме поканени да изложим своето становище и предложения в създадената междуведомствена работна група във връзка с промените Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./, тъй като при нас членуват десет водолазни клуба, въпреки препоръката на вицепремиера и министър на вътрешните работи – г-н Цветанов, да бъдат призовани всички заинтересовани браншови и неправителствени организации, направена в негово Писмо Изх. № I – 9717/04.04.2012г. до представляваното от мен Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ”.С УВАЖЕНИЕ:


/ Мирослав Славчев – председател на УС на
СНЦ „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ”/

1 comment:

  1. Management/ Company Literature/ Transmission Budgetary Management/ Fiscal human resources Philosophy/Psychology Arts/Humanities Medical/ Medical IT/ Desktop computer Technology **The copy writer needs to have the ability build about 5-6 web pages on a daily basis. https://imgur.com/a/KJLMKZf https://imgur.com/a/qflTSUa https://imgur.com/a/mCB8a3u https://imgur.com/a/u2mx14a https://imgur.com/a/DLT4PmQ http://6shbq0yz0i.dip.jp https://imgur.com/a/OtHSu2n

    ReplyDelete