Total Pageviews

Thursday, January 19, 2012

филмът на Паскал Бернабе - "330 м под водата",


качвам го с изричното съгласие на г-н Бернабе!
премиерата бе на 18.01.2012 г
ето директен линк към филма :

http://midi-pyrenees.france3.fr/documentaires/index.php?page=article&numsite=5891&id_rubrique=5951&id_article=17210

Tuesday, January 17, 2012

Том Щайнер се маха от Дахаб и от Египет

Официално съобщение на Дахаб Дайвърс Техникал и Том Щайнер :

Скъпи приятели, ние официално напускаме Египет в края на февруари. Купихме водолазен център на остров Гозо. Това е добро място за техническо гмуркане с възможности много нови места, да бъдат открити :-)
Нашият нов сайт ще бъде следният: www.gozotechnicaldiving.com и www.gozodiving.com .Тече процес сайтовете да бъдат напълно обновени до края на февруари, Надявам се да ви видя там за някои предизвикателни спускания, експедиции или курсове. (Потънали съдове, дълбочини и пещери)
Имейл адресът е: tom@gozotechnicaldiving.com

Monday, January 16, 2012

Справедливост!

Видно от Решение, публикувано на сайта на Варненски окръжен съд :
http://213.91.247.58/upload/SAD_AKT/2012/01/06012012/0063d811/912b2511.htm,
проведеното Общо събрание на Българската национална асоциация по подводна дейност /БНАПД/ на 09.04.2011г. се е състояло в нарушение на закона и устава на БНАПД, по-конкретно при неспазване нормата на представителство – чл.28, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел връзка с чл.18, ал.7 от Устава на БНАПД, която визира, че „Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание…”.
До този единствено възможен, правилен и обоснован извод, Варненски окръжен съд достигна след две съдебни заседания, в които на БНАПД многократно бе дадена възможност да защити позицията си за законност на проведеното на 09.04.2011г. Общо събрание и на приетите на същото това събрание решения.
БНАПД представи многобройни писмени доказателства, част от които съдът призна за документи с невярно съдържание, след като бяха оспорени по установения ред. В продължило четири часа съдебно заседание бяха изслушани четирима свидетели и прегледани видеозаписи от Общото събрание, в резултат на което на съда и на всички присъстващи в залата стана безпощадно ясно, че цялата развила се на това събрание „отчетно-изборна” дейност на БНАПД е манипулирана и незаконна.
Тъй като с горепосоченото решение Варненски окръжен съд отменя като незаконни всички приети решения на Общо събрание на БНАПД от 09.04.2011г., дейността на асоциацията и на Управителния съвет в новия му състав в изпълнение на тези решения е също нелегитимна.
Кой позволи решенията на това Общо събрание на БНАПД да се вземат от представители нередовни пълномощни, с гласовете на т.нар.”мъртви души” и в името на каква кауза?
Кой следва да носи моралната и юридическа отговорност за това? Ако изборът в ръководни органи на която и да е организация е преди всичко израз на доверие, НА КОГО СМЕ ВЯРВАЛИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ВЯРВАМЕ? С подобни непочтени средства ли се отстоява идеята за развитие на подводния спорт в национален мащаб?
Цялата отчетна дейност на БНАПД за 2010г. и дейност в изпълнение на отменените от съда решения на Общо събрание от 09.04.2011г. следва да бъде наново извършена при точно спазване на закона и устава на БНАПД.

Ето и диспозитива на Решението на съда :

Водим от гореизложеното съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решения, приети на редовно общо събрание от 09.04.2011 г. на СНЦ "Българска национална асоциация по подводна дейност" БУЛСТАТ 103515825, седалище и адрес на управление: гр. Варна, Район Одесос, бул. "Сливница" № 2, Фестивален и конгресен център, представлявано от И.П.Р. и И.К.К. - заедно и поотделно, както следва:

1. Приема отчетите на УС, контролно-ревизионна комисия и атестационна комисия.

2. Освобождава М.С. - като член на УС, С.К. - като член на УС, А.А. като председател на контролно-ревизионна комисия с посочени мотиви за това.

3. Приема насоки за работата на БНАПД през 2011 г., като възлага на новия УС да конкретизира задачите и да определи отговорниците за изпълнението им.

4. Попълва УС на БНАПД и контролно-ревизионната комисия на БНАПД със следните членове: Явор Паунов и Симеон Гатев за членове на УС, Оксана Крумова - за председател на контролно-ревизионната комисия.

5. Приема насоки за развитие на БНАПД, като определя приоритетни задачи, подробно изброени в решението, по иска на М.П.С. ЕГН **********,*** чрез адв. И.И. ***, ст. 3, на основание чл. 25, ал. 4 вр. ал. 6 ЗЮЛНЦ.

ОСЪЖДА СНЦ "Българска национална асоциация по подводна дейност" БУЛСТАТ 103515825, седалище и адрес на управление: гр. Варна, Район Одесос, бул. "Сливница" № 2, Фестивален и конгресен център, представлявано от И.П.Р. и И.К.К. - заедно и поотделно да заплати на М.П.С. с. ЕГН, с. а. сумата 280 (двеста и осемдесет) лв., представляваща сторените съдебни и деловодни разноски, от които 200 лв. адвокатско възнаграждение и 80 лв. държавна такса, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването на преписи на страните пред ВАпС.ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:


Ние, като редовни членове на БНАПД считаме,че случилите се събития лепват позорно петно на Българска Национална Асоциация по Подводна Дейност и настояваме за свикване на извънредно ОС на БНАПД и НЕЗАБАВНА ОСТАВКА на цялото ръководство на асоциацията.

Нещо повече-ние така или иначе не желаем да имаме общо с подобна мерзост и ще си подадем сами оставките от Ръководните органи на БНАПД на извънредното Общо събрание, в случай, че такова бъде свикано. Бихме се върнали обратно в Ръководството само ако се смени сегашното дискредитирано такова и тази организация стане демократична, прозрачна и отворена за новостите в любимия ни спорт .
А сега просто ще съблюдаваме спазването на Законите и на Устава в името на правдата и справедливостта!