Total Pageviews

Tuesday, June 26, 2012

БНАПД осъдена и на втора инстанция

Справедливост-2
Видно от Решение № 129 /25.06.2012 на Варненски Апелативен съд, жалбата на Илия Кръстев и компания е приета за неоснователна и е отхвърлена.Втора съдебна инстанция се произнася по неправилността на освобождаването на членове на УС и категорично заявява,че проведеното ОС е НЕЗАКОННО!
Това са хора,които се самообявяват за водачи на водолазната общност.Вижте ги осъдени отново.Да видим какво ще кажат сега глашатайчетата им .
От нас само едно : УУУУУУУУУУУУУУУУУ

Линк към Решението на съда :
http://www.appealcourt-varna.org/cp/upload/g-252-2012.htm
линк към решението на първата инстанция :
http://213.91.247.58/upload/SAD_AKT/2012/01/06012012/0063d811/912b2511.htm

текста на новото Решение :
Р Е Ш Е Н И Е№ 129 /25.06.2012 година, гр.ВарнаВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в открито заседание на шести юни две хиляди и дванадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА

ИВАН ЛЕЩЕВПри участието на секретаря М.Б., сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.гр.д.№ 252 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 от ГПК, във връзка с чл.25 от ЗЮЛНЦ.

Образувано е по въззивна жалба на сдружение с нестопанска цел „Българска национална асоциация по подводна дейност” гр.Варна, наричана по-нататък само „сдружението,” срещу решение № 34/05.01.2012 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 912/2011 година, с което е бил уважен иска на М.П.С. от гр.Русев, член на сдружението и са отменени всички решения на ОС, проведено на 09.04.2011 година. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, иска се отмяната му и отхвърляне на предявения иск, като се присъдят разноските за двете съдебни инстанции.

Насрещната страна М.П.С. е изразил становище за неоснователност на въззивната жалба и моли апелативната инстанция да потвърди обжалваното решение, като му присъди разноските за тази инстанция.

Въззивната жалба е процесуално допустима, а по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка по спора, направил е законосъобразни правни изводи от нея, поради което въззивният съд не намира за необходимо да приповтаря неговите мотиви, а на основание чл.272 от ГПК препраща към тях, като се има предвид и следното:

Решаващият извод на ВОС, че нормата на представителство при провеждането на ОС на сдружението на 09.04.2011 година не е спазена, се споделя изцяло от ВАпС. От една страна, приложеният по делото списък на явилите се лично и представлявани от пълномощник членове на сдружението не е авторизиран от ръководството на събранието, поради което по същество той и не представлява документ в процесуалния смисъл на закона. За да е годно доказателство в посочения смисъл би трябвало списъкът да е подписан от председателя и секретаря на събранието или като неразделна негова част да са приложат самите пълномощни в оригинал. Пълномощните не са приложени и като част на водения на събранието протокол. В случая не е направено нито едното, нито другото. От друга страна, до приключване на първоинстанционното производство, сдружението не е представило като доказателства по делото пълномощните, а е направило доказателствено искане за приемането им едва с въззивната жалба, но това искане апелативната инстанция го е отклонило поради процесуална преклузия. Следователно, само на това основание може да се приеме, че липсват доказателства за законосъобразно формиране на мнозинството при вземане на решенията по целия дневен ред, с което е нарушен чл.29, ал.1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.20, ал.1 от Устава на сдружението. Наред с това обаче, в самия списък са посочени само 26 упълномощители, които имат посочен пълномощник за събранието (а не 27, както е посочил ВОС, тъй-като за едно лице – под № 122 са посочени двама упълномощители- под № 48 и № 97), а не 33, както се твърди в жалбата и в отговора на исковата молба и както е записано в протокола на събранието, тъй-като за седем упълномощители не се съдържат данни в списъка кого са упълномощили. Това са лицата под № № 17,40,41,67,106,116 и 123. Следователно и по тази причина може да се приеме, че при формирането на мнозинството за взетите решения е допуснато нарушение на нормата на представителство - до трима представлявани съгласно чл.18, ал.7 от Устава. Впрочем, този извод на ВОС и на ВАпС се подкрепя категорично и от гласните доказателства по делото - виж протокола от с.з.на 25.11.2011 година на ВОС-л.96 от делото. Например св.Д. заявява, че не е видяла някой да гласува с картонче, на което да пише по-голямо число от 4, а св. Кралев говори за картончета с число 6 и 7.

По изложените съображения следва да се приеме, че въззивната жалба е неоснователна, поради което обжалваното решение следва да се потвърди.

При този изход на делото въззивникът следва да заплати на въззиваемия С. разноски за настоящата инстанция в размер на 400.00 лева възнаграждение за един адвокат.

Водим от горното, ВАпСР Е Ш И :ПОТВЪРЖДАВА решение № 34/05.01.2012 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 912/2011 година.

ОСЪЖДА „Българска национална асоциация по подводна дейност” гр.Варна, булстат № 103515825 да заплати на М.П.С. ***, с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 400.00 (четиристотин) лева възнаграждение за един адвокат.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл.280 от ГПК.

Saturday, June 23, 2012

бай Илия Кръстев

ТОЙ....не знаел за учредяването на ТДБ и промени УС на БНАПД защото не бил лично уведомен за създаването на новата организация.
/на снимката..момент от първия водолазен курс с Паскал Бернабе /2010 г/ в Созопол с настоятелното присъствие на бай Илия!/
На този курс се взе решението за учредяване на ТДБ и представителство на TDI в България,но...бай Илия излъга ОС на БНАПД защото впоследствие се изплаши!


Въпpеки това си го уважаваме!ще го съдим до дупка но си го уважаваме!

Saturday, June 9, 2012

Летен сбор на TDB


В периода 22.07 - 29.07 свикваме сбор на членовете ни с ниво тримикс и адвансед тримикс за някои гмуркания в диапазона 55-70 м,както и за подготовка за предстоящите курсове с Паскал Бернабе. За подробности- на e_mail -ите.Членовете с по-ниски степени също са добре дошли за съпорт водолази!

Председател : /М.С/