Total Pageviews

Sunday, April 10, 2011

Резила на БНАПД

На 09.04.2011 се състоя хумористично-сатирично Общо събрание на Българска Национална Асоциация по Подводна дейност /БНАПД/ на което се случиха следните забавни сцени: Още в началото, при регистрирането на присъстващите се раздаваха регистрационни бланки,на които трябваше да се попълват водолазните квалификации и броя хора,които съответният присъстващ ще представлява с пълномощно.Веднага  забелязахме,че някои от попълващите не предадоха пълномощни, а само вписаха имена.По няколко имена! Доминиращото присъствие беше на  хора с бели коси и черно-бели спомени от славните години на първопроходците във водолазното дело в България.
От по-младите които наброяваха около 10 човека познавахме 3-4 човека.Естествено липсваше кворум-от обявените 70 и няколко човека,необходими за кворум в залата присъстваха 30-тина.След 45 минутно изчакване,което по Устава трябваше всъщност да е един час събранието бе открито ,беше обявено,че присъстващите лица,заедно с пълномощните си са достатъчно за наличието на кворум и се пристъпи към първа точка от дневния ред, а именно отчет на УС за изминалата година.От отчета с изненада разбрахме,че БНАПД развива техническо гмуркане  /въпросната не разполага с нито един инструктор по техникъл дайвинг,да не говорим,че няма нито база ,нито познания за това/,че на проведено заседание на УС някъде през февруари е решено членовете на УС Мирослав Славчев и Стефан Кралев,както и председателя на Контролния съвет Антон Ангелов да бъдат освободени поради конфликт на интереси.Въпросният конфликт бил породен от членуването на последните в УС на асоциация Техникъл Дайвинг България.
Отношение по отчета взе колегата Стефан Кралев Стефанов,който обясни,че асоциация ТДБ е регистрирана с Решение с дата 31.03.2011 на Окръжния съд по седалището на асоциацията и че практически УС на БНАПД през февруари е „лал михаля” за нещо,което не съществува в правния мир,и че подобно решение е в противоречие с фактите.Акта на учредяването на ТДБ действително е с по-раннна дата,но както каза Председателя на ТДБ Мирослав Славчев,който взе отношение също-ние можем да учредим асоциация на масовите убийци ако искаме,но съда дали ще я допусне?Не е ли Окръжният съд органа,който се произнася за законосъобразността? Само с учредителен протокол можем ли да теглим кредит-без регистрация в Агенцията по вписванията ? На тези съображения естествено с агресивен тон в отговора си Зам.председателя на БНАПД заяви,че е  е можела да извършва дейност без никакъв проблем.Тази некомпетентност я  оставяме без коментар за сега...
След приключване на дебата председателстващият събранието обяви режим на гласуване,хората вдигнаха ръка и той обяви-приема се.Няма За,няма Против,няма Въздържали се,няма бройка.Премина се към следващата точка от дневния ред а именно отчет на контролния съвет.Председателя на контролният съвет,нашият колега Антон Ангелов взе думата и заяви следното.Нямам отчет! Вчера по и-мейл ми бе изпратен готов отчет,съдържащ обобщена финансова информация за приходите и разходите през 2010 г,изготвен неизвестно от кого.В него пишеше,че съм се запознал с годишните финансови отчети,с годишната данъчна декларация и с първичните счетоводни документи-фактури и други.Само,че аз не само че не съм се запознал,а периодично ми бе отказван достъп до тях.Имам проведени 3 телефонни разговора със секретарката на БНАПД ,след това тя дори спря да ми вдига телефона.На опита ми да се свържа с Председателя на БНАПД-г-н Илия Раев,той ми отказа разговор.И сега искате да ви подпиша финансов отчет?Вие бихте ли се подписали за толкова пари без да сте запознат с финансите?
В залата настана смут.Илия Кръстев се обади,че първичните счетоводни документи са в залата и можело да ги види.Колегата Ангелов заяви,че няма точка в дневния ред за разглеждане на документи.Отново попита защо не е била предоставена тази документация,той вече в продължение на един месец е във Варна и прави безуспешни опити.Интелигентните читатели са наясно,че само това е достатъчен аргумент събранието да бъде отложено.Невъзможно е да се внесе в съда протокол от ОС на БНАПД без отчет на контролния съвет.Тогава Мирослав Славчев взе думата и заяви,че предлага да не се проваля събранието,не е нужно да се прави десктрукция и че е възможно в рамките на самото ОС Контролния съвет да се запознае с документите и да състави протокол ,с който все пак ОС да продължи.Беше дадена 30 мин. почивка и КС се събра да поработи.Атмосферата в залата стана доста тежка,хора с бели коси ни застрелваха с погледи.Имахме чувството ,че очите им произнасят с омраза думата ФАШИСТИ или...Кулаци...нещо такова.Знаете,че в годините на младостта им това е била една от най-тежките обиди.Тези мили хора не си дадоха сметка,че ако не бяхме се намесили те си самопроваляха събранието.Няма съд на света,който да регистрира задължително Годишно ОС без редовен протокол на финансите.Да,те си бяха самопровалили вече събранието.Именно нашето предложение направи продължаването му възможно.Докато траеше почивката размишлявахме как ли са се провеждали до сега тези събрания,как ли са се вземали решения при толкова грубо неспазване на Устава и на правилата за водене на Общо събрание.Какво се случваше всъщност?Ние тримата бяхме избрани миналата година в управителните тела,между другото нито Мирослав Славчев,нито Антон Ангелов бяха присъствали на миналогодишното събрание,на което са били избрани.Мирослав беше в Дахаб и гмуркаше на 100 м с Паскал Бернабе,Антон също бе извън страната по други водолазни занимания.Та така избрани ..само една година по-късно тези ветерани в подводното дело,към които изпитвахме уважение като първопроходци решиха,че сме опасни за тях.Решиха,че не искат млади хора защото нито възпитанието ни,нито морала ни отговаряше на закостенелите им методи и разбирания.И се бяха подготвили,бяха мобилизирали връстниците си,всички,които можеха да ходят,а лежащоболните-чрез пълномощници..за да ни отстранят.
Ние така или иначе бяхме готови с оставките си.Единствената причина за да не ги депозираме в писмен вид и да си спестим разкарването до Варна беше общата ни воля да им обясним,че така не се прави.Поне да бяха ни звъннали по телефона за да питат за предмета на дейност на ТДБ.Гонеше ги манията за конфликт на интереси.Това смехотворно и противоречащо както на фактите,така и на закона твърдение не можеше да мине в съда като законов мотив за отстраняването ни.Естествено бяхме се консултирали с действащи адвокати,разполагахме с правно становище и просто бяхме дошли да им го прочетем и да заявим,че не приемаме мотивите.Илия Кръстев ,който беше в основата на цялото това безумие просто не обичаше някой да знае и може повече от него.Познатото ни от войнишките времена поведение на старшина на ротата,който не приема друго мнение възкреси шегите,с които в казармата се забавлявахме от подобен род отношение.
След почивката Антон им беше подписал отчета,само за да преминем към важната за нас 3-та точка от дневния ред,на която трябваше да ни освободят.Мирослав Славчев взе думата за процедура и помоли кукловодите на този цирк поне да спазват елементарни правила като да обявяват броя на гласувалите за,против и въздържали се.Забележката бе приета с мърморене в залата,но все пак приета.Мирослав попита просто за  протокола за мотивите за искането на оставки.Избраните за членове на УС и на КС имат мандат,който не е изтекъл.Илия Кръстев отговори още веднъж,че тримата са обвинени в конфликт на интереси.Помоли за предложения за освобождаване и за нови членове.Никой в залата нямаше предложения естествено.Тогава Кръстев предизвика смях в нас като отново взе думата и заяви,че лично той има предложение за нашето отстраняване.Естествено нямаше изненадани,все пак едно цяло събрание бе направено за да удовлетвори личната му неприязън към нас,породена от това,че просто станахме добри водолази,които както самият той е заявил пред свидетели "не може да контролира".Мирослав Славчев пожела да вземе думата,но това се оказа доста трудна задача,поради несъгласието на Кръстев.Все пак с малко завишаване на тона Славчев успя да вземе думата и заяви следното :
            Във връзка с обвиненията за липса на информация за учредена нова водолазна Асоциация, за нейните цели, задачи и обсег на дейност, провежданото днес Общо събрание на БНАПД е най-подходящия момент да се огласи публично учредяването на тази организация.
            Именно за това днес представям както копие от учредителния акт на новата асоциация, приет с единодушие на учредителното събрание, така и препис от Решение №36/31.03.2011г. на Русенски окръжен съд, постановено по фирмено дело №11/2011г., с което юридически възникна новото сдружение.
Обстоятелството, че беше учредено сдружение с наименование „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ”, на което съм член и председател на Управителния му съвет, като същевременно членувам и участвам в управителни органи на „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ” по никакъв начин не води до възникване на „конфликт на интереси” и не може да се квалифицира като „виновно поведение” от моя страна, което да представлява пречка от гледна точка на закона и устава на БНАПД за работата ми и участието ми в ръководни органи на последната.
                        Съображенията ми са следните:
1.      Нито в ЗЮЛНЦ, нито в друг закон, още по-малко в Устава на БНАПД се съдържа ЗАБРАНА за членуване или участие в управителен или контролен орган на организация с нестопанска цел, която има сходни идеални цели или развива сходна дейност. Единствено по отношение на членовете Контролния съвет в чл.30, ал.2 от Устава на БНАПД е предвидено, че НЕ МОГАТ ДА ЗАЕМАТ ДРУГА РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ В БНАПД, включително и в клубовете. Председателят на Контролния съвет на БНАПД – Антон Ангелов от дълги години притежава клуб – Дайвинг център „Средец”, също член на БНАПД, което е в противоречие с горната разпоредба и е явно нарушение на приетия устав на БНАПД, но въпреки това очевидно не е довело до „конфликт на интереси”.
2.       Няма забрана обаче за членуване или участие в органи на друга организация с нестопанска цел.
3.      В чл.8, ал.5 от Устава на БНАПД е предвидено, че всеки член може да бъде изключен по решение на Общото събрание при виновно поведение, което прави несъвместимо по нататъшното му членство. В конкретния случай не може да се говори за „виновно поведение”, защото учредяването на нова асоциация, участието в нейни ръководни органи не нарушава никакви писани правила – в закон или устав и не би причинило вреди. Аз, както и колегите сме редовни членове на БНАПД и като такива имаме както задължения, така и права, уредени в закона и устава на тази организация – чл.13, т.3 от Устава на БНАПД гласи, че „Всеки редовен член има право да избира и ДА БЪДЕ ИЗБИРАН на ръководни длъжности в асоциацията.” Няма предпоставки нито в закона, нито в устава на БНАПД това наше право да бъде ограничавано или да ни бъде отнето. В Устава на БНАПД няма уредени конкретни хипотези, при които възниква несъвместимост за членуване в тази организация и участие в нейните органи.
4.      В Устава на ТДБ – в чл.7, ал.2, т.6 изрично е предвидено, че АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ за постигане на целите си ще установи сътрудничество с други национални и международни организации със сходна дейност. От друга страна в чл.7, т.7 от Устава на БНАПД също се сочи, че асоциацията ще осъществява взаимодействие и полезни контакти с държавни органи, обществени и частни организации и физически лица във връзка с постигане на целите и задачите на асоциацията. Дори се стига по-далеч – Устава на БНАПД в чл.3 предвижда възможност БНАПД да членува в сродни национални и международни организации. В тази връзка за какъв конфликт на интереси и противоречие говорим, след като при създаване и на двете асоциации е заложено да те да търсят контакти и сътрудничество с други сходни организации???
5.      Видно от Решение №36/31.03.2011г. на Русенски окръжен съд, постановено по фирмено дело №11/2011г. за вписване на „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ” в съдебния регистър, последната преследва много по-различни и далеч ПО- СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ – „да популяризира и развива „техническото гмуркане” като съвкупност от специфично водолазно оборудване, техники и практики под и над вода” и др.
6.      Само в Търговския закон има разпоредба, ЗАБРАНЯВАЩА НА УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ДА УЧАСТВА И ДА ЗАЕМА ДЛЪЖНОСТ В ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОГАТО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗВЪРШВАТ СХОДНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. Единствено в търговските отношения и търговските сделки може да се говори за конкуренция, която би нанесла вреди, НО НЕ И В ДЕЙНОСТИ, С КОИТО СЕ ПРЕСЛЕДВАТ ИДЕАЛНИ ЦЕЛИ, а не реализиране на търговска печалба.
7.      Уставът на „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ” не противоречи нито на закона, нито на Устава на БНАПД.
8.      Абсурдно е да се твърди наличие на „конфликт на интереси” след учредяването на „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ”. Конфликт на интереси възниква при определени обстоятелства само за лице, заемащо „публична длъжност”. Участието в управителни и контролни органи на юридическо лице с нестопанска цел НЕ Е ТАКАВА ДЛЪЖНОСТ. В чл.2, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси се дефинира понятието „конфликт на интереси” - „Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.” В алинея 2 на същия член се посочва какво точно е „частен интерес” – „Частен интерес е всяка облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.” Но дори да не става въпрос за „конфликт на интереси” по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, в който единствено е дефинирано това понятие, членуването и участието в управлението и на двете сдружения – БНАПД и ТДБ не води нито до получаване на някакви облаги, нито до причиняване на вреди за която и да е от асоциациите от мен и останалите колеги.
9.      Предвид гореизложеното считам, че подбудите и мотивите за исканите оставки не само не се основават на закона или устава, но и са непочтени, тъй като в БНАПД има нейни членове, които също членуват другаде, но този факт не ги е поставял в какъвто и да е конфликт с БНАПД, тяхното поведение не се е коментирало на събрание на асоциацията, още по-малко това е довело до искане за техни оставки, изключване от организацията или от нейни управителни и контролни органи.
Поради горните съображения няма да уважим молбата Ви за подаване на оставки!!!
Е,тук вече стана страшно.Залата зашумя,започнаха откровени грубости и обиди от бабите и дядовците насядали зад гърба ни и отстрани.Идваше им да ни издерат живи.
Мирослав още веднъж  повтори-няма конфликт-това гласи закона.Ние сме се консултирали преди да влезем в УС на ТДБ.Знаем,че сме регистрирани в УС на БНАПД ,а понятието „конфликт на интереси” е наказуемо деяние –трябва да сме луди и откачени да допуснем такава грешка.
Илия кръстев стана и заяви,че не го интересува закона,не го интересува какво пише там,а че ние сме в конфликт на интереси-детинщина според нас,той просто си бе решил това да му е аргумента,не му пукаше дали е законно или не,беше си подготвил марионетките да гласуват отстраняването ни,до което оставаха няколко минути.Думата взе Председателят Илия Раев и апелира към нашия морал-да си подадем оставките.Мирослав стана и каза: Ако бяхте ни помолили за тях щяхте да ги имате,но да се опитвате да ни направите за смях с толкова нелепи и незаконосъобразни аргументи,няма как да стане- така или иначе ще ги гласувате.Проблема обаче беше,че часът беше станал 16,30 вече и в залата имаше неповече от 17-18 човека.Тогава Мирослав стана и заяви,че от свое име и от името на останалите двама колеги се отказва от правото си на глас ,колегите му също.Стефан имаше пълномощно на двама човека-редовно,нотариално заверено.Стана и заяви,че няма да гласува както той,така няма да ползва и  пълномощните ,които носи и ги скъса публично.Това предизвика презрително свиване в очите на бабишкерската аудитория.Така или иначе-предоставихме решението по отстраняването ни изцяло на съвестта им,ако имаха такава.Проведе се гласуването и се оказа,че от присъстващите 18 човека-54  гласуват за нашето отстраняване.Е тука вече не успяхме да сдържим искреният си смях,станахме и напускайки събранието отбелязахме:за какъв морал ни призовавате като сте довели хора едва движещи се с пълномощни?Къде е вашия морал?И излязохме!Очаквайте публикуването на подробен видео и аудио запис от тази веселба.

2 comments:

  1. Поради факта,че се появиха некоректни читатели на блога,които злоупотребиха с доброто име на наши колеги,нечленове на ТДБ и публикуват становища от тяхно име временно се преустановява възможността за публикуване на коментари под материалите в блога!Съществуват достатъчно обществени форуми,които са поле за изява на подобни индивиди,а нашият блог е с информационна насоченост и ще остане такъв!Извиняваме се за причиненото временно неудобство!
    Администратор!

    ReplyDelete
  2. Поради огромният интерес към видео-аудио записа от проведеното събрание уведомяваме желаещите да се запознаят с видеото,че на този етап умишлено се въздържаме от публикуването му поради декларираното на събранието нежелание да се снима от представителите на БНАПД и следващата от това наказателна отговорност.В случай,че от БНАПД се съгласят доброволно то да бъде публикувано ще го предоставим в суров вид,както е заснето,но само при изрично официално съгласие на БНАПД.
    Администратор!

    ReplyDelete